RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
05. november, 2021

Ebaseaduslikult rajatud kraavide ja tee likvideerimine Valgeranna hoiualal

03.11.2021 toimus ebaseaduslikult rajatud pinnastee ja kraavide likvideerimine Valgeranna hoiualal. 

2018. a lõpus saime Keskkonnaametilt kirja, et Valgeranna hoiualale Audru metskond 173 katastriüksusele on ehitatud pinnastee kogupikkusega 197,2 meetrit ning kaevatud kolm kraavi. Kaks kraavi asuvad mõlemal pool teed ning kraavid on pikkustega 21,7 meetrit ja 63,8 meetrit. Kolmas kraav pikkusega 302,1 meetrit kulgeb osaliselt pinnastee kõrval ning tee lõpust suubub 2012. aastal ebaseaduslikult kaevatud 238,5 meetri pikkusesse kraavi. Pinnastee ja kraavid olid rajatud ilma Keskkonnaameti ja RMK nõusolekuta.

Keskkonnaamet oli seisukohal, et ebaseaduslike kraavide ja pinnastee rajamine on vastuolus looduskaitseseadusega ega toeta hoiuala kaitse-eesmärkide saavutamist ja nende soodsat seisundit. Kraavide rajamise tulemusena oli ümbritsevat ala kuivendatud ja alandatud seeläbi kooslustel veetaset. Võrreldes varasemaid ortofotosid praeguse seisuga oli kraavide rajamine maastikku ja selle piirkonna koosluseid oluliselt muutnud. Samuti oli pinnastee rajamine vastuolus looduskaitseseadusega, kuna see killustas elupaika ja vähendas otseselt selle pindala.

Kuna Keskkonnainspektsioon ei olnud suutnud tuvastada kraavide ja pinnastee rajajat, palus Keskkonnaamet, et RMK kui maaomanik likvideeriks hoiuala kaitse-eesmärke kahjustavad kraavid ja pinnastee.

2014. aasta inventuuri kohaselt kulgesid pinnastee ja kraavid läbi EL loodusdirektiivi elupaigatüüpide: luidetevahelised niisked nõod, rannikulõukad ja hallid ehk kinnistunud luited.

Valgeranna hoiualale ebaseaduslikult rajatud kuivenduskraav alandas rannikulõukas ja luidetevahelises nõos veetaset. Kraaviga juhiti vett Audru jõkke. Violetse tooniga, põhjapoolne kraav oli rajatud 2012. aastal. Lõunapoolne kraav ja tee randa  rajati hiljem. Keskkonnainspektsioon tegeles asjaolude uurimisega 2018. a esimesel poolel.
Ortofotol eristuvad selgelt nõgu ja lõugas. Kollased jooned näitavad eramaade piire. Kraav ja tee olid rajatud riigimaale Valgeranna hoiualal Keskkonnaameti ja RMK teadmata.


Pilte 2019. aastast

Rannikulõukast ja luidetevahelisest nõost juhitakse vett Audru jõkke, mis jääb kaadrist ette poole. Üle märgala on rajatud tee randa.

Pildil on näha 2012. a kaevatud kraavi. Kaugemal, metsa servas on Audru jõgi.

Läbi lõuka kaevatud kraav ning asumi ja ranna vahele rajatud tee.

Kraavi rajaja on metsatee säilitamiseks paigaldanud truubi.

Märgalalt juhitakse vesi läbi taamal paistva metsa Audru jõkke.


Pilte 2021. aastast

Kraavid täideti ja tee likvideeriti 03.11.2021. Töö tehti ühe päevaga. Poolitatud ja kahanenud kooslused saavad nüüd hakata taastuma.

Likvideeritud tee ja täidetud kraav.

Siin oli kuivenduskraav.

Head looduslikkuse taastumist kooslustele!

Lisa kommentaar

Email again: