Kas teadsid, et... 05.01

Metsaliikidest loetakse Eestis ohustatuteks ligikaudu 500 ning nende säilimiseks on vaja pidevalt rakendada kaitsemeetmeid.
Sel põhjusel on RMK hallatavatest metsadest 15,2% arvel hoiumetsadena, kus majandustegevus ja inimeste sekkumine metsa looduslikku arengusse keelatud (välja arvatud juhul, kui sekkumine on tingitud kaitse-eesmärkidest).

Need on metsad, mida hoitakse eesmärgiga säilitada looduslik mitmekesisus ja kaitstavate liikide soodne seisund. Lisaks sellele, et hoiumetsad on väärtuslikud elupaigad häiringutundlikele liikidele, on need meile infoallikaks selle kohta, millised on metsad siis, kui inimene nende arengusse ei sekku.

Hoiu- ja tulundusmetsade (65,3%) kõrval moodustavad kolmanda osa Eesti riigimetsadest kaitsemetsad (19,5%), mille majandamisel kehtivad piirangud tulenevalt kaitse-eeskirjadest, kaitsekorralduskavadest, seadustest ja planeeringutest.

Lisaks kaitse- ja hoiumetsadele on RMK hallatavates metsades nn. pehme looduskaitse-meetmena kaitse alla võetud 5879 vääriselupaika – alad, kus kohtab suure tõenäosusega ohustatud, ohualteid või haruldasi liike.

Vääriselupaikadena on tähistatud paljude väikeste veekogude ja allikate lähiümbrus, väikesed lodud, põlendikud ja soosaared, liigirikkad metsalagendikud, metsa kasvanud kunagised aiad, metsaservad, astangud, põlismetsa osad jms. Vääriselupaigad võtavad riigimetsas enda alla 12 827 hektarit.