RMK sõlmis Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskusega lepingu Tartumaa riigimetsade inventeerimiseks 21.05

RMK sõlmis eelmisel nädalal Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskusega lepingu Tartumaa riigimetsade inventeerimiseks. Inventeerimisandmete alusel pannakse paika olulisemad majandustegevused selles piirkonnas järgnevaks kümneks aastaks.

Vastavalt lepingule inventeerib Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus RMK Kagu regiooni Alatskivi, Elva, Tartu, Kiidjärve, Laeva ja Vara metskonna metsad käesoleva aasta 15. detsembriks ning koostab andmekogu 2004. aasta 31. märtsiks. Riigimetsi inventeeritakse Tartumaal kokku 65 000 hektaril, eelmine metsakorraldus tehti Tartumaa metskondades 1993. aastal.

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskusega sõlmitud lepingu maht on 2,9 miljonit krooni. Tänavu inventeeritakse Tartumaal 20% vähem hektareid, kui 10 aastat tagasi, sest eelvaliku tulemusena jäeti metsakorraldusest välja alad, mis on aktiivsest majandustegevusest väljas – metsakategooriatest hoiumetsad ja metsatüüpidest sood. Rahaliselt tähendab see 725 000 kroonist kokkuhoidu.

Metsakorraldustööde maksumus saab olema 40 krooni hektarilt, mis on samas suurusjärgus varasemate aastatega. Riigimetsade inventuuri on varasematel aastatel finantseeritud nii riigi kui ka RMK eelarvest, tänavu finantseerib metsakorraldust kogumahus RMK.

Metsade korraldamine hõlmab endas riigimetsa eraldiseviisilist inventeerimist ülepinnalise takseerimisega, mille käigus määratakse puistuid iseloomustavad näitajad vastavalt kehtivale metsa korraldamise juhendile ja RMK-s kasutusel oleva metsade infosüsteemi andmestruktuurile. Metsa inventeerimise käigus kogutakse metsa kohta andmed, millede alusel koostatakse metsadele järgmise kümne aasta tarvis majanduskavad.

Valminud metsamajandamiskavade tutvustamiseks korraldab RMK avalikke arutelusid, et huvigruppidel ja kohalikel elanikel võimaldada teha omapoolseid märkusi ja ettepanekuid. Möödunud aasta metsakorralduse tulemusel on valminud Võrumaa ning osaliselt Harjumaa ja Põlvamaa riigimetsade inventuur, nende projektide arutelud toimuvad järgmisel nädalal.

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus on keskkonnaministri valitsemisalas asuv valitsusasutus, mille üheks põhimääruse järgseks ülesandeks on metsade takseerimise korraldamine ja metsandusliku informatsiooni kogumine.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid ning tegeleb metsa ja puidu müügiga. RMK loob igaüheõiguse teostamise võimalusi RMK puhkealadel ning arendab loodushariduslikku tegevust loodusmajades ja Sagadi looduskoolis.

Lisainfo:
Veiko Eltermann
RMK metsakorralduse juht
Telefon (0) 628 1564, 050 82 027

Enn Pärt
Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse direktori asetäitja
Telefon (0) 677 1301, 051 60 753

Väliköök Padise vallas -
Eesti Parim Puitehitis 2011