RMK varasematelt kestvuslepingutelt kaob kohtuotsusega ärisaladuse kaitsmise kohustus 04.06

Riigimetsa Majandamise Keskuse uue juhatuse 2022. aastal kinnitatud põhimõte, et puidu kui Eesti ühe kõige tähtsama riigile kuuluva loodusvaraga tehtavad tehingud peavad olema avalikud, laieneb hiljutise kohtuotsuse jõustumisel ka varem sõlmitud kestvuslepingutele.

RMK juhatus tegi 2022. aasta lõpus otsuse, et kõik alates 2023. aastast sõlmitud kestvuslepingud saavad avalikuks. Ettevõtjaid informeeriti sellest aegsasti ning anti üks aasta üleminekuajaks.

Otsus ei puudutanud aga varem sõlmitud kestvuslepinguid, sest varasemate lepingute sõlmimise ajal võttis RMK kohustuse hoida lepingupartnerite ärisaladust ning RMK soovis usaldusväärse partnerina lubadustest kinni pidada.

2022. aasta alguses algas Postimehe ja RMK vaheline kohtuvaidlus, kus meediagrupp ja selle ajakirjanik nõudsid RMK-lt kümmekonna kestvuslepingu avalikustamist koos ühikuhindadega. Infot, mida RMK kliendid palusid hoida ärisaladusena, ajakirjanikule teabenõudega seetõttu ei väljastatud.

Nüüdseks on Tartu halduskohus teinud varasemaid lepinguid puudutavas kohtukaasuses otsuse, andes õiguse kaebajatele. Peamiseks kohtu argumendiks on asjaolu, et RMK müüb riigi vara. Kõik riigivara müügitingimused peavad kohtu hinnangul olema avalikud ehk avalikkus peab saama neid kontrollida. Ja isegi, kui info sisaldab kolmandate isikute ärisaladust, siis prevaleerib kohtu hinnangul riigivara müügi avalikkuse põhimõte.

RMK juhatuse esimees Mikk Marran märkis, et RMK loobub edasikaebamise võimalusest. „See ei oleks mõistlik aja- ja rahalise ressursi kasutamine olukorras, kus RMK on juba mõnda aega tegutsenud põhimõttega, et kõik kestvuslepingud on avalikud.“

„RMK-l on hea meel, et saime õigusselguse teemal, mille võtsime ette oma klientide varem sõlmitud lepingute tingimustest kinnipidamise nimel. Kohus on oma sõna öelnud, leides, et riigivara müügi läbipaistvus siiski kaalub üles ärisaladuse kaitse,“ lisas Marran.
Kohtuotsuse jõustumisel tuleb RMK-l võtta enda kanda 7962 eurot kaebajate menetluskulusid. Kohtuotsus jõustub 30 päeva möödumisel, kui ka ülejäänud osapooltest seda keegi edasi ei kaeba.