RMK koondab andmed riigimetsa kohta mugavalt ühele platvormile 23.05

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) alustas riigile kuuluva metsa kohta andmete koondamist ühele platvormile, et leiaks andmeid hõlpsamini ning ülevaate saamine riigimetsa käekäigust oleks kasutajasõbralikum.

RMK juhatuse esimehe Mikk Marrani sõnul on usaldusväärsed metsaandmed eelduseks ja lähtekohaks metsanduses valikute üle arutamiseks ja otsuste tegemiseks.

„RMK hallata on ligi pool Eesti metsadest. Meil on tööl ligi 80 metsakorraldajat, kes inventeerivad ehk käivad füüsiliselt metsas ja koguvad metsa kohta regulaarselt värskeid andmeid. Lisaks on meil kasutada kaugseire ehk lennukite abil tehtud LiDAR-mõõdistus, et saada parim võimalik ülevaade riigimetsade olemist,“ sõnas Marran.

„Kui näiteks oma aastaaruandes kajastab RMK andmeid mingi konkreetse kuupäeva seisuga, siis nüüd astume sammu edasi ja anname avalikkuse ette meie operatiivandmed. Ehk niipea, kui andmed mingite näitajate kohta uuenevad RMK-sisestes infosüsteemides, on need ka avalikkusele kohe kättesaadavad. Platvorm uuendab paljusid näitajaid kord ööpäevas,“ selgitas ta.

Laiema konteksti loomiseks kuvab RMK platvorm esmalt ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni (FAO, 2020) ülevaadet metsasuse kohta maailmas tervikuna ning kitsamalt Euroopas. Eesti metsasus on 57%, mis annab maailmas 37. ja Euroopa pingereas 5. koha. Euroopas on metsasus kõrgem vaid Soomes, Rootsis, Montenegros ja Sloveenias.

Eesti metsade kohta tervikuna kogub ja omab andmeid Keskkonnaagentuur, kes kasutab selleks statistilist metsainventuuri (SMI). Selle põhjal (2022) on RMK hallata 46,3% Eesti metsamaast, ülejäänu kuulub eraomanikele. Kõige metsasemad maakonnad Eestis on Hiiumaa, Valgamaa ning Ida-Virumaa.

RMK kohta käivate andmete puhul on esmajärjekorras avaldatud kolm näitajat: hallatava maa jagunemine kategooria põhjal üldiselt ja maakonniti, metsamaa jagunemine peapuuliigiti ja maakondlikult ning metsamaa jagunemine vanusegruppide põhjal kümneaastase sammuga.

Majandatavat metsa on RMK-l 627 000 hektarit, kaitstavat metsa 431 000 hektarit ning muud maad (sood, veekogud jms) 332 000 hektarit. Võrdluseks, Eesti pindala kokku on 4,53 miljonit hektarit.

Peapuuliigi põhjal on riigimetsas enim männikuid, millele järgnevad kaasikud ja kuusikud. Vanusegruppide põhjal on jaotuses eristatud kaitstav mets ja majandatav mets.

Ekraanikuva metsaandmetest

Enamik graafikutest uueneb RMK koduleheküljel kord ööpäevas, seda juhul, kui RMK-l on metsade olemi kohta laekunud värskemat infot metsakorraldajatelt või kaugseirest.

Väljatöötamisel on juba ka järgmised graafilised vaated: eraldi peatükid metsade majandamise, looduskaitse, uue metsapõlve kasvatamise ja külastuskorralduse kohta. Need avaldatakse järgemööda samas keskkonnas valmimise järgselt.

Riigimetsa kohta käivaid andmeid kuvatakse paralleelselt ka Keskkonnaportaalis, mis on üks riiklik värav kõikidele keskkonnaandmetele, sh metsaandmetele. Keskkonnaportaalist saab ülevaate Eesti metsade kohta tervikuna.