RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi oma puhke- ja kaitsealadel ja kujundab loodusteadlikkust. RMK-s töötab 700 inimest.

RMK KÜLASTUSKORRALDUSOSAKOND VÕTAB KONKURSI KORRAS TÖÖLE KÜLASTUSALA JUHI

Peamised tööülesanded on:
 • Tallinna ümbruse külastusalal, kuhu kuuluvad Tallinna ümbruse puhkeala ja Naissaare looduspargi külastusobjektid, külastuse korraldamine vastavalt külastuskorralduskavale; 
 • külastusala eelarveprojekti koostamine, kavandatud tegevuste korraldamine vastavalt kinnitatud eelarvele, kulude analüüs;
 • taristu projekteerimise- ja ehitustööde korraldamisel osalemine (sh. lähteülesannete koostamine, külastusalal kõigi projekteerimis- ja ehitustöödega seotud lubade ja kooskõlastuste taotlemine ning külastusalal projekteerimis- ja rekonstrueerimistööde teostamise RMK esindamine);
 • maastiku- ja külastustaristu hooldustööde korraldamine ning tööde kvaliteedi jälgimine (sh. vajalike lepingute ettevalmistamine ja sõlmimine vastavalt talle antud volitustele ja kehtivatele kordadele);
 • osalemine külastusala arengute planeerimisel ja dokumenteerimisel (sh. külastusala külastuskorralduskavade ja nende aastaaruannete koostamisel osalemine, samuti külastustaristu vajalike andmestute aktualiseerimine);
 • majandamisseirete (külastuse ja külastaja) andmete kogumise korraldamine külastusalal.

Tööpiirkond: Tallinna külastusala, täpsemalt saab vaadata:
https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/tallinna-umbruse-puhkeala

Parim kandidaat:
 • omab vähemalt keskharidust;
 • omab tööks vajalikke erialaseid teadmisi ja töökogemust;
 • omab majandusliku planeerimise kogemust;
 • omab juhtimis- ja meeskonnatöökogemust;
 • omab vähemalt B-kategooria juhilube;
 • omab arvutikasutusoskust (mh Outlook, tabel- ja tekstitöötluse arvutiprogrammid);
 • valdab suhtlustasandil vähemalt ühte võõrkeelt.

Kasuks tuleb:
 • elukoht piirkonnas;
 • ehitusprojektide lugemise oskus;
 • kaardirakendusprogrammidega töötamise oskus;
 • huvi looduse ja looduspuhkuse või matkamise vastu.

Omalt poolt pakume:
 • huvitavat ja vaheldusrikast tööd arenevas ja sõbralikus kollektiivis;
 • konkurentsivõimelist töötasu.

Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus koos motivatsioonikirjaga hiljemalt 24. jaanuariks 2022 e-posti aadressile ylle.pallo@rmk.ee