Metsaseaduse § 61 lg 4 tulenevalt teatame, et Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise riigi omandis ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müügiks.

Kirjaliku enampakkumise tingimused on kättesaadavad RMK veebilehel riigivara müügi kuulutuse alt.

Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide füüsilised ja juriidilised isikud, kui seadus ei sätesta neile kitsendusi kinnisasjade omandamisel. Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest (KAOKS) tulenevad kinnisasjade omandamise piirangud on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma müüdava objekti kohta Riigimetsa Majandamise Keskuse kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. küsima kohalikult omavalitsuselt teavet detailplaneeringu koostamise algatamise ja kehtestamise ning projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmise võimaluste kohta. Müüja ei saa tagada kinnisasja senise sihtotstarbe säilimist, detailplaneeringu kehtestamist ega projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmist;
 4. tutvuma juuresolevate enampakkumise tingimustega. Osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 5. tasuma tagatisraha ja osavõtutasu (võib teha ühe ülekandega) hiljemalt 18.01.2022 kella 09.00-ks RMK arveldusarvele SEB pangas.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldusel (avalduse vorm on kättesaadav RMK veebilehel riigivara müügi kuulutuse alt) tuleb           märkida:

 • pakkuja nimi;
 • isiku- või registrikood;
 • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
 • müügiobjekti nimetus ja katastritunnus;
 • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
 • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa. Ilma alghinnata müügis olevatele objektidele tuleb teha samuti numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta).
 • nõustumine enampakkumisel osalemise ja müüdava vara ostmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
 • pakkumise tegemise kuupäev;
 • pakkumise esitaja allkiri. Kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse. Pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul tuleb saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Riigimetsa Majandamise Keskusele aadressile kinnisvara@rmk.ee;
 • tagatisraha ja osavõtutasu tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha) tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.

 2. Tagatisraha ja osavõtutasu (võib teha ühe ülekandega) tasumise maksekorralduse koopia, millel on    näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber). Tagatisraha ja osavõtutasu (võib    maksta ühe ülekandega) tuleb tasuda iga müügiobjekti kohta eraldi maksena hiljemalt 18.01.2022    kella 09.00-ks Riigimetsa Majandamise Keskuse arveldusarvele SEB pangas.

Makse teostamisel märkida:

 • saaja: Riigimetsa Majandamise Keskus
 • arveldusarve nr SEB pangas: EE881010002021370008
 • SWIFT: EEUHEE2X
 • viitenumber: 4001013186
 • selgitusse: katastritunnus, müügiobjekti nimetus, metsamaade enampakku­mine
 • ning kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada makse selgitusse ka pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.

 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:

 • pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
 • dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
 • pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
 • ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.

Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Riigimetsa Majandamise Keskusele aadressile kinnisvara@rmk.ee.

Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja kehtiv esindusõigus kajastub äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult hiljemalt 18.01.2022 kella 10.00-ks aadressil Metsamaja, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn.

Pakkumised tuleb esitada iga müügiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

 • pakkuja kontaktandmed;
 • katastritunnus ja müügiobjekti nimetus, mille kohta pakkumine esitatakse;
 • hoiatusmärge "Mitte avada enne 18.01.2022 enampakkumist!"

Postiga saatmise korral tuleb arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Metsamajja (aadressile Toompuiestee 24, 10149 Tallinn) edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda müügiobjekti eest pakutud hind ja sõlmida müügileping enampakkumise teates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul.

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Riigimetsa Majandamise Keskusele pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

 • pakkumine esitatakse või selle toob postiteenuse osutaja Riigimetsa Majandamise Keskusele Metsamajja pärast nõutud tähtaega;
 • esitatud ümbrikult ei ole võimalik aru saada, et see sisaldab pakkumist ja millisele objektile;
 • tagatisraha ja osavõtutasu ei ole makstud pakkumise teates toodud tähtajaks;
 • eksimus tagatisraha ja osavõtutasu tasumisel ei võimalda tuvastada, kas see on tasutud õigele kontole, õige viitenumbriga ja nõutud summas;
 • esitatud pakkumissumma on alla alghinna;
 • teise isiku esindamise korral puudub esindusõigus pakkumise esitamiseks;
 • mõni nõutud dokumentidest jäetakse esitamata või esitatakse puudustega ning enampakkumise tingimuste täitmist ei ole võimalik kindlaks teha.

Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida 60 päeva jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile.

Metsaseaduse, Riigimetsa Majandamise Keskuse põhimääruse ja riigivaraseaduse alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, riigivaraseaduse § 66 lõigetest 6 ja 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha ja osavõtutasu tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist ja mis on kättesaadavad RMK veebilehel riigivara müügi kuulutuse alt.

Kirjalikult esitatavad küsimused müüdavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil kinnisvara@rmk.ee.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 18.01.2022 kell 11:00 Metsamajas, Toompuiestee 24. Pakkumiste avamisel arvestatakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piiranguid. Juhul kui pakkumiste avamine toimub elektroonilisi kanaleid kasutades, antakse sellest teada RMK veebilehel enampakkumise kuulutuse juures päev enne pakkumiste esitamise päeva.

Avalikul kirjalikul enampakkumisel on müügis alljärgnevad kinnisasjad:

 1. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Adraku küla, Litsemetsa (katastritunnus 16402:002:0223, registriosa number 4899508, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV42487, pindala 5,67 ha, maatulundusmaa 100%). Alghind 33 450 eurot, tagatisraha 3 345 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 2. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Raadna küla, Rabametsa (katastritunnus 42001:001:0551, registriosa number 4985208, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV47962, pindala 4,9 ha, maatulundusmaa 100%). Alghind 34 790 eurot, tagatisraha 3 479 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 3. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Ninasi küla, Karjasoo (katastritunnus 42002:001:0245, registriosa number 4683008, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV13384, pindala 14,55 ha, maatulundusmaa 100%). Alghind 48 020 eurot, tagatisraha 4 802 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 4. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Piilsi küla, Välja (katastritunnus 42002:001:0669, registriosa number 4986408, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV47961, pindala 2,98 ha, maatulundusmaa 100%). Alghind 9 240 eurot, tagatisraha 924 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 5. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Separa küla, Sipelga (katastritunnus 42002:002:0243, registriosa number 4987008, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV47964, pindala 4,2 ha, maatulundusmaa 100%). Alghind 17 640 eurot, tagatisraha 1 764 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 6. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Kõpu küla, Kangrometsa (katastritunnus 57302:002:0318, registriosa number 12011050, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV40556, pindala 3,09 ha, maatulundusmaa 100%). Alghind 13 910 eurot, tagatisraha 1 391 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 7. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Vaidavere küla, Klaosemetsa (katastritunnus 57802:003:0305, registriosa number 2897535, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV41694, pindala 9,79 ha, maatulundusmaa 100%). Alghind 65 590 eurot, tagatisraha 6 559 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 8. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Pööra küla, Võpsiku (katastritunnus 61101:002:0127, registriosa number 2878935, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV38738, pindala 13,57 ha, maatulundusmaa 100%). Alghind 75 990 eurot, tagatisraha 7 599 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 9. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Lebavere küla, Tirtsu (katastritunnus 61602:001:0161, registriosa number 2919735, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV43568, pindala 4,19 ha, maatulundusmaa 100%). Alghind 23 460 eurot, tagatisraha 2 346 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 10. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Metsaküla, Metsaserva (katastritunnus 65701:002:0718, registriosa number 2960635, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49295, pindala 22,92 ha, maatulundusmaa 100%). Alghind 128 350 eurot, tagatisraha 12 835 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 11. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Voore küla, Võpsiku (katastritunnus 71301:002:0158, registriosa number 2774035, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV25279, pindala 7,11 ha, maatulundusmaa 100%). Alghind 30 570 eurot, tagatisraha 3 057 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 12. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Võtikvere küla, Jõgise (katastritunnus 81001:001:0336, registriosa number 11895750, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV58973, pindala 11110 m², maatulundusmaa 70%, veekogude maa 30%). Alghind 3 440 eurot, tagatisraha 344 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 13. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Võtikvere küla, Roosimetsa (katastritunnus 81003:003:0610, registriosa number 14175750, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5029, pindala 2,36 ha, maatulundusmaa 100%). Alghind 11 800 eurot, tagatisraha 1 180 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 14. 14. Põlva maakond, Räpina vald, Ristipalo küla, Lageda (katastritunnus 70703:004:0085, registriosa number 11245550, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49594, pindala 2535 m², maatulundusmaa 100%). Alghind 1 140 eurot, tagatisraha 114 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 15. Saare maakond, Saaremaa vald, Sikassaare küla, Nurga (katastritunnus 27003:001:0990, registriosa number 4849750, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV46738, pindala 2,35 ha, maatulundusmaa 70%, tootmismaa 30%). Alghind 14 100 eurot, tagatisraha 1 410 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 16. Võru maakond, Rõuge vald, Tsiistre küla, Kõivametsa (katastritunnus 46801:001:0205, registriosa number 503150, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV59263, pindala 11,17 ha, maatulundusmaa 100%). Alghind 64 790 eurot, tagatisraha 6 479 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 17. Harju maakond, Viimsi vald, Äigrumäe küla, Metsavahi (katastritunnus 89001:010:0514, registriosa number 12302850, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV6467, pindala 2,7 ha, maatulundusmaa 100%). Alghind 77 890 eurot, tagatisraha 7 789 eurot, osavõtutasu 10 eurot.