Tutvumine enda andmetega, andmete parandamine ja kustutamine

Igaühel on õigus tutvuda enda kohta kogutud isikuandmetega. Selleks tuleb RMK-sse saata sellekohane digitaalselt allkirjastatud taotlus. Allkirjastamine on vajalik isikusamasuse tuvastamiseks. Isikuandmeid väljastatakse ainult isikule endale. Kolmandatele isikutele väljastatakse isikuandmeid ainult juhul, kui selleks on seadusest tulenev õigus.

Andmed väljastatakse võimalusel taotluses märgitud viisil (paberil või digitaalselt) mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisele järgnevast kalendripäevast. Paberil andmete väljastamisel võib RMK nõuda paljunduskulude katteks iga alates 21. väljastatud lehekülje eest kuni 0,19 eurot.

Igaühel on õigus nõuda teda puudutavate ebaõigete isikuandmete parandamist.  

Kui RMK-l ei ole isikuandmete kasutamiseks seaduslikku alust, on isikul õigus nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist.

Kui RMK töötleb isikuandmeid nõusoleku alusel, on isikul igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust.

Kui isik leiab, et andmete töötlemisel rikub RMK tema õigusi, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (e-posti aadressil: info@aki.ee, telefonil: 5620 2341 või aadressil: Tatari 39, 103134 Tallinn) või kohtu poole.

RMK andmekaitsespetsialisti poole saab pöörduda andmekaitse@rmk.ee


Viimati uuendatud 27.01.2021