Bilanss

VARAD  
Käibevara
31.12.2015
 31.12.2014
Raha
28 904 000
27 868 000
Nõuded ja ettemaksed
11 717 000
12 548 000
Varud
15 422 000
15 141 000
Bioloogilised varad
50 930 000 
29 621 000 
Kokku käibevara
106 973 000
85 178 000
Põhivara
 
Pikaajalised finantsinvesteeringud
3 352 000
2 273 000 
Kinnisvarainvesteeringud
 6 263 000
7 120 000
Materiaalne põhivara
459 439 000
432 417 000
Immateriaalne põhivara
1 288 000
980 000
Bioloogilised varad
3 119 047
3 138 417 000
Kokku põhivara
3 589 000
3 581 207 000 
KOKKU VARAD
3 696 362 000
3 666 385 
KOHUSTUSED JA NETOVARA  
KOHUSTUSED


Lühiajalised kohustused


Võlad ja ettemaksed
13 855 000
14 606 000
Lühiajalised ettemaksed
127 000
100 000
Kokku lühiajalised kohustused 
13 982 000 
14 706 000
Pikaajalised kohustused  
Pikaajalised eraldised
708 000
605 000
Kokku pikaajalised kohustused
708 000
605 000
KOKKU KOHUSTUSED
14 690 000
15 311 000 
NETOVARA

 
Riigikapital
1 206 413 000
1 112 758 000
Eelmise perioodide jaotamata kasum

2 523 531 000
100 988 000
Aruandeaasta kasum (kahjum) koos kasum(kahjumiga) bioloogilise vara ümberhindlusega
-48 272 000
2 437 328 000
KOKKU NETOVARA
3 681 672 000
3 651 074 000
KOKKU KOHUSTUSED JA NETOVARA
3 696 362 000
3 666 385 000