Teade Tammiste küla Pärnu jõe poolses riigimetsas plaanitavatele metsatöödele saabunud ettepanekute avalikustamisest ja ettepanekute alusel koostatud metsa majandamise projekti valmimisest

13. september 2021

Täname kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke Tammiste küla Pärnu jõe poolses riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga alal metsatööde planeerimiseks RMK-le saadetud ettepanekute eest.

Oleme analüüsinud saabunud ettepanekuid. Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamise või mittearvestamise põhjendusi, on võimalik tutvuda RMK kodulehel. 

Saabunud ettepanekuid arvesse võttes oleme koostanud Tammiste küla Pärnu jõe poolse riigimetsade majandamise kava projekti aastateks 2022-2031. Projektiga ehk kinnitamata kavaga on võimalik tutvuda RMK kodulehel.

Ootame koostatud Tammiste küla Pärnu jõe poolse riigimetsade majandamise kava projektile kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid aadressile vandra@rmk.ee 4. oktoobriks 2021. a.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsa-aladel on kättesaadav RMK kodulehel.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

****
Varasemad teated:

Teade Tammiste küla Pärnu jõe poolse metsa metsatööde plaanide kohta


02.08.2021

RMK plaanib alustada metsatöödega Pärnumaal Tori vallas Tammiste külas Pärnu jõe poolses riigimetsas. Oleme hinnanud, et tegu võib olla metsaga, mida kohalik kogukond igapäevaselt kasutab.

Kirjeldasime ala, mida käsitleme aktiivsemalt kasutatava metsana ja koostasime selle ala piires kasvavate metsade kaardid ja iseloomustuse. Tammiste küla Pärnu jõe poolse metsala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel.

Kutsume kohalikku omavalitsust, kogukonda ja elanikke Tammiste küla Pärnu jõe poolse metsaala majandamise ettepanekute ühisele arutelule RMK Tammiste matkaraja alguses, (vt skeemi või linki kaardile) 10. augustil kell 16.00.Ettepanekuid ootame eeskätt järgmiste teemade kohta:

1) kõrgendatud avaliku huviga metsaala ulatus ja paiknemine;
2) metsaalal asuvate objektide või metsaala kasutusviiside säilitamine (nt jalutamiseks ja sportimiseks kasutatavad rajad);
3) raieala väljanägemine raietööde järel (allesjäävate puude arv ja paiknemine);
4) raiealade sobitamine maastikku;
5) raietöödeks sobiv aeg (nädalapäev, kellaaeg, kuu, aasta lähema 10 aasta sees);
6) raietööde järel kasvatatava noore metsa liigilisus (kasvukohale sobilike puude liigid).

Kirjalikult ootame kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid, millele pöörata tähelepanu Tammiste küla Pärnu jõe poolse metsala metsatööde plaanimisel, aadressile vandra@rmk.ee 23. augustiks 2021. a.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaladel on kättesaadav RMK kodulehelt.

Et teade jõuaks võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK võimalusel teavet levitada kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Heade soovidega
Aliis Kevvai
RMK Vändra metsaülem
vandra@rmk.ee
5303 1010