Kutse Oru riigimetsas plaanitavate metsatööde kava tutvustamise avalikule koosolekule

19. oktoober 2021

Täname kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke Oru riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga alal metsatööde planeerimiseks RMK-le saadetud ettepanekute eest.

Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamise või mittearvestamise põhjendusi, on võimalik tutvuda RMK kodulehel.

Saabunud ettepanekuid arvesse võttes oleme koostanud Oru riigimetsade majandamise kava projekti aastateks 2022–2032. Projektiga ehk kinnitamata kavaga on võimalik tutvuda RMK kodulehel.

Ootame kohalikku kogukonda, elanikke ja kohalikku omavalitsust riigimetsas plaanitavate metsatööde kava tutvustamise avalikule koosolekule aiandusühistu Koidu põhja poolt teise tänava väravas 03. novembril kell 15.00.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsa-aladel on kättesaadav RMK kodulehel. 

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

****
Varasemad teated:

Teade Oru riigimetsas plaanitavatele metsatöödele saabunud ettepanekute avalikustamisest ja ettepanekute alusel koostatud metsa majandamise projekti valmimisest


13. september 2021

Täname kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke Oru riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga alal metsatööde planeerimiseks RMK-le saadetud ettepanekute eest.

Oleme analüüsinud saabunud ettepanekuid. Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamise või mittearvestamise põhjendusi, on võimalik tutvuda RMK kodulehel.

Saabunud ettepanekuid arvesse võttes oleme koostanud Oru ümbruse riigimetsade majandamise kava projekti aastateks 2022-2032. Projektiga ehk kinnitamata kavaga on võimalik tutvuda RMK kodulehel.

Ootame koostatud Oru riigimetsade majandamise kava projektile kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid aadressile ida-virumaa@rmk.ee 4. oktoobriks 2021. a.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsa-aladel on kättesaadav RMK kodulehel.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.


****

Teade Oru metsatööde plaanide kohta


2.august 2021

RMK plaanib alustada metsatöödega Ida-Virumaal Toila vallas Oru metsaalaga piirnevas riigimetsas. Oleme hinnanud, et tegu võib olla metsadega, mida kohalik kogukond igapäevaselt kasutab.

Kirjeldasime ala, mida käsitleme aktiivsemalt kasutatava metsana ja koostasime selle ala piires kasvavate metsade kaardid ja iseloomustuse. Oru metsaala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel.

Kutsume kohalikku omavalitsust, kogukonda, elanikke ja teisi huvilisi Oru metsaala majandamise ettepanekute ühisele arutelule aiandusühistu Koidu põhja poolt teise tänava väravasse 12. augustil kell 16.00.

Ettepanekuid ootame eeskätt järgmiste teemade kohta:

1) kõrgendatud avaliku huviga metsaala ulatus ja paiknemine;
2) metsaalal asuvate objektide või metsaala kasutusviiside säilitamine (nt jalutamiseks ja sportimiseks kasutatavad rajad);
3) raieala väljanägemine raietööde järel (allesjäävate puude arv ja paiknemine);
4) raiealade sobitamine maastikku;
5) raietöödeks sobiv aeg (nädalapäev, kellaaeg, kuu, aasta lähema 10 aasta sees);
6) raietööde järel kasvatatava noore metsa liigilisus (kasvukohale sobilike puude liigid).

Kirjalikult ootame kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid, millele pöörata tähelepanu Oru metsatööde plaanimisel, aadressile ida-virumaa@rmk.ee 23. augustiks 2021. a.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaladel on kättesaadav RMK kodulehel.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Heade soovidega
Alar Süda
RMK Ida-Virumaa metsaülem
ida-virumaa@rmk.ee
506 1698