Vehendi külas toimuvate tööde  kaasamise teade

Koroonaviiruse levikust tingitud eriolukorra tõttu saab tagasisidet saata e-kirja või telefoni teel.

RMK kavandab Tartumaal Elva vallas Vehendi külas asuval kinnistul Elva metskond 20 (katastri number 17101:001:0283) teostada ühel eraldisel aegjärkse raie teise raiejärgu, lisaks kolmel eraldisel sanitaarraie korras välja raiuda surnud ja vigastatud puud.

Aegjärkse raie teise järguga raiutakse puistust välja esimese rinde puude arvust ca 50%, et luua sobilikud valgustingimused vana metsa turbe all noore metsapõlve tekkeks. Peale raiet teostatakse maapinna mineraliseerimine metsauuenduse loodusliku tekke soodustamiseks.

Metsaosa, milles kavandame raied, on kujutatud skeemil viirutatud alana. Kirjeldatud metsaosade puhul on tegu vanade, enam kui 100-aastaste männikutega. Ühel eraldisel (CO036-4, pindala 0,6 ha) on tegu 100-aastase kuusikuga, kus üraskirüüste tulemusel on puud surnud kogu eraldisel. Kuusele oli eelmise aasta kuiv suvi ebasoodne, kuuse-kooreüraskile aga soodne ja seetõttu on tekkinud ulatuslikud kahjustused. Peale raiet korrastame teed ja sihid.Kavandame raied piirkonnas aprilli I pooles 2020. aastal:
1. CO036 eraldis 2 1,5 ha sanitaarraie.
2. CO036 eraldis 4 0,6 ha sanitaarraie
3. CO036 eraldis 5 2,8 ha aegjärkne raie
4. CO036 eraldis 9 2,4 ha sanitaarraie

RMK ootab Teie arvamust tööde kohta hiljemalt 31.03.2020 e-kirjaga aadressile tartumaa@rmk.ee või helistades telefonile 515 5090.