Tuhkana riigimetsas planeeritavate raietööde avaliku arutelu kokkuvõte

23.11.2020

RMK Saaremaa metsaülem Jaan Prants tutvustas kõrgendatud huviga ala 10 aasta metsamajanduskava ja Tuhkana riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga ala piire kaardil. Koosolekul osalejate poolt täiendavaid ettepanekuid KAH ala piiri määramise kohta ei tehtud.

RMK Edela regiooni varumisjuht Aive Leinpuu tutvustas 2021 aastal planeeritavaid raieid. Selgitas, millal tehakse metsas harvendusraiet ja millal uuendusraiet, kuidas tekivad metsa kohta andmed (takseerkirjeldused) ja mille järgi otsustatakse raiete vajadus.

RMK Edela regiooni praaker Sulev Tänav rääkis raietööde võimalikust ajast ja tehnoloogiast.

Arutelul käsitleti raiete valikut ja sobivust Tuhkana puhkealale. Tõstatus küsimus võimalikust harvendusraiest (kvartal QE011) tihedas rannamännikus.

Otsustati:
1. Arvesse võttes piirkonna puhkemajanduslikku eesmärki ja kohaliku kogukonna arvamusi, jäetakse 10 aasta majanduskavast välja kvartali QE012 eraldis 4 lageraie (0,4 ha) ning lepiti kokku, et antud alal tehakse vajadusel ainult sanitaarraiet metsakahjustuste likvideerimiseks (torm, putukkahjustused).

2. Kohalike elanike ettepanekut arvestades kvartali QE012 eraldise 4 aegjärkse raie esimene järk tehakse planeeritud mahus 2030. aastal, et võimaldada piirnevatel eraldustel 3 ja 22 rajatud männikultuuridel saavutada visuaalselt noore metsa mõõdud (kõrguseks u 2 meetrit).

3. Harvendusraie kvartalil QE012 eraldusel 11 teha 2021. aasta märtsis.

4. Tuhkana puhkeala (telkimisala, puhkekoht ja järve ümbruse õpperada) rekonstrueerimise lähteülesande koostamine ja projekteerimine planeeritud 2021/2022. aastaks. Projekteerimise
lähteülesannet ja eelprojekti tutvustatakse kohalikule kogukonnale (omavalitsus, külaesindajad).
10 aasta majanduskavva lisada rannamänniku harvendusraied kvarati QE011 eraldistel 2,7,12, mida tutvustatakse eelprojekti koostamise käigus ja millega planeeritakse alustada 2023. aastal.

Lisainfo:
Jaan Prants
RMK Saaremaa metsaülem
saaremaa@rmk.ee
505 3706