Priipalu koosoleku kokkuvõte

RMK koostab kõigile kõrgendatud huviga aladel (edaspidi KAH-ala) riigimetsa majandamise pikaajalised kavad. Priipalu küla KAH-ala oleme piiritlenud lähtudes tiheasustusest ja arvestades kohaliku kogukonna huve.

Plaanime koostada Priipalu küla KAH-alal pikaajalise riigimetsa majandamise kava, mis sisaldab metsa majandamise võtteid pikema ajaperioodi jooksul.

Kavandatava tegevuse ja tööde korralduse arutamiseks toimus kaks teavituskoosolekut, 7. augustil ja 9. septembril 2020 Priipalus.


Kohtumise arutelu tulemusel otsustati:

1. Kvartal AA274 eraldisel 5 jagada teest kaheks ning ühel pool teed teostatakse lageraie (AA274-16 uus jagamisel tekkinud eraldis) ja teisel pool aegjärkne raie (AA274-5). Aegjärgsel raie uuendamisel teostatakse osaliselt maapinna ettevalmistamine, teinsel osal jäetakse maapind tegemata.

Joonis 1. Kokkulepe 10 aasta raiete teostamiseks. Kliki kaardil, et vaadata suuremalt.


2. Teostada raietööd alljärgnevalt:

Tabel 1. 2020. aastal teostatavad raied. Sanitaarraiet teostatakse lähtuvalt metsa tervislikust seisundist.


Tabel 2. Kokkulepe 10 aasta raiete teostamiseks aastate lõikes


Tabel 3. Kokkulepe 10 aasta raiete teostamiseks kvartalite lõikesLisainfo:
Risto Sepp
Valgamaa metsaülem
valgamaa@rmk.ee, 513 0147