Laari riigimetsa majandamise kava avaliku arutelu kokkuvõte

20.11.2020                                                                                               

Koosolekul tutvustati Laari kõrgendatud avaliku huviga metsa majandamise kava aastateks 2020-2030. Laari KAH metsaala kattub kogu ulatuses männi geenireservi piiridega. RMK on Laari geenimetsa uuendanud põhimõttel, et männikuid uuendada ainult Laari metsa seemnega või sellest kasvatatud seemikutega. Sellele on suunatud ka pikaajaline majandamise kava - männikute lageraieid teostatakse parematel-prognoositavatel seemneaastatel. Eesmärk on ühtlustada metsa vanuselist struktuuri.

Toimus arutelu kava projekti konservatiivsuse osas: küpsed metsad 2020. aastal on 47% osakaaluga; kava projekti hetke raiemahtu rakendades oleks küpse metsa osakaal 2030. aastal 55%. Pikemas vaates (15-20 aastat) kava projektis kavandatud raiemaht viiks küpse metsa osakaalu allapoole ning seega on kavandatud maht piisav, et pikemas ajaperspektiivis metsa vanuseline struktuur ühtlustuks.

Kohtumine jätkus ringkäiguga metsas, kus professor Veiko Uri tutvustas erinevate raieviiside aegjärkne-, valik- ja lageraie katsealasid.

 

Koosoleku arutelu tulemusena lisati Laari KAH-metsa kavasse:
•   kõrge täiusega valmivate männikute (vanus 70 aastat) harvendusraieid;
•   täiendavalt lageraied 2021. aastaks kvartalil KJ129-6 ja KJ145-10;
•   täiendavalt sanitaarraieid 2021. aastaks;
•   täiendavalt turberaieala kvartalil KJ143-11 2021. aastaks näidisala rajamiseks (professor Hardi Tullus). 03.12. ala metsakasvatuslikud tingimused üle vaadatud, ettepanek kavasse – aegjärkne raie (AR) asenda häilraiega (HL).


Metsaülem viib täiendused kava projekti sisse. Samuti täiendatakse kava kirjeldavat osa ning genereeritakse kava lõplik versioon.

Laari KAH metsa majandamise kava aastateks 2020-2030. Projekt


Lisainfo:
Tiit Timberg
RMK Põlvamaa metsaülem
tiit.timberg@rmk.ee
504 5761