Konnametsa aianditega piirneva riigimetsa majandamise avaliku arutelu kokkuvõte

13.11.1010

Koosolek toimus Võrumõisa külas Konnametsa aianditega piirnevas riigimetsas 13.11.2020.

RMK Võrumaa metsaülem Agu Palo tutvustas koosolekul kõrgendatud avaliku huviga (KAH) alade valiku põhimõtteid kogu riigimetsas. Pikemalt peatuti Võrumaa riigimetsade üldisel seisundil, keskendudes Konnametsa aianditega piirneva riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga alale. RMK esindaja tutvustas ala piire kaardil, metsa olemit ja vanuselist struktuuri ning raiete pikaajalist plaani aastateks 2020-2030.

Konnametsa aianditega piirnev riigimets (23,8 ha) on metsamaa, mille metsastasid algselt Võrumõisa mõisnikud. Nõukogude ajal moodustatud aianduskooperatiivid on rajatud osaliselt ka metsamaale. Ajaloolise kaardimaterjali põhjal ja arvestades praeguse raieküpse metsade vanust võib järeldada, et 90 aasta eest on antud piirkonnas tehtud lageraied, mis uuenesid looduslikult.

Ringkäigul metsas vaadati üle raiealad ja võimalikud säilitamist vajavad puud.

Pikem arutelu puudutas riigimetsa toodud orgaaniliste jäätmete ja prahistamise teemat.

Kirjalikke arvamusi ega ettepanekuid raiete läbiviimise osas ei laekunud.

Lisatud skeemil on kujutatud eri värvidega eri vanuses metsaosad, sh küpsed metsad. 2021. aastal oleme kavandanud küpse metsa alale (kvartal QB121, eraldised 13,15,19) kokku 3,2 ha uuendusraie ja soovime tutvustada selle tegemise aega ja tehnoloogiat.

Konnametsa aiandi metsad. Kliki kaardil, et vaadata suuremalt.

Konnametsa KAH-ala planeeritavad raied. Kliki kaardil, et vaadata suuremalt.

Tabel: Raiete nimekiri koos uuendatava puuliigiga Konnametsa aianditega piirnevas riigimetsas.

Konnametsa aianditega piirnevale riigimetsa majandamise kinnitatud kava aastaks 2020-2030 on leitav siin.

Lisainfo:
Agu Palo
Võrumaa Metsaülem
vorumaa@rmk.ee