Keibu tee ehitusprojekti ja Keibu-Ristna riigimetsa majandamise kava tutvustamise ja avaliku arutelu kokkuvõte

3.11.2020

RMK-l on plaanis Keibu tee rekonstrueerimine ja tee põhjapoolse lõigu viimine uuele trassile eramaalt riigimaale (kaardil punase joonega). Samuti on kavas Keibu-Ristna riigimetsa kohta koostatud metsade majandamise kava aastateks 2021-2030. Plaanide tutvustamiseks arutamiseks kohaliku kogukonnaga korraldas RMK avaliku arutelu, kuhu olid oodatud ka kohalikud elanikud, keda planeeritud tööd puudutavad.

Planeeritavad tee-ehituse ja raietööd 2023. aastaks (oranž - harvendusraie, sinine - häilraie, lilla - lageraie).

Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi projekteerija Karl Kärpuk tutvustas Keibu tee rekonstrueerimisprojekti, mille käigus rajatakse ca 300 m uut teed (Maanteeameti nõudel tuuakse ristmik riigimaanteelt Kruuskalda kohalikule teele) ja renoveeritakse ca 600 m olemas-olevat teed.

Uue teelõigu servadesse rajatakse kraavid, et tee muldkeha rajamiseks maksimaalselt ära kasutada kohapealset materjali. Renoveeritav teeosa lõpeb tagasipööramiskohaga kvartalisihi ja Keibu tee ristumiskohas. Kõik olemasolevad mahasõidud säilitatakse.

RMK metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist Jüri Koort selgitas täiendavalt uue teetrassi valiku põhjendusi, sh nähtavuskolmnurga rajamise ja säilitamise nõue ristumisel riigimaanteega. RMK tagab edasise metsateeosa hoolduse, aga lund lükkab ainult juhul, kui see on metsamajanduslikult vajalik. Lisaks Keibu teele taastatakse kate ka Kruusakalda teel Keibu teega ristumise ja riigimaantee vahelisel alal. Teetrassi rekonstrueerimisega seotud raietööd on kavandatud 2021. aastasse ja tee-ehitustööd 2021-2022. aastasse.

RMK Lääne-Harjumaa metsaülem Jürgen Kusmin tutvustas Keibu ja Ristna külade vahelise riigimetsa majandamise pikaajalist kava aastateks 2021-2030. Alal on valdavalt keskealised metsad ja enamjaolt männikud, seepärast on antud metsade elujõulisuse tagamiseks kavandtatud kokku 30,4 ha harvendusraieid. Metsade uuendamise eesmärgil ka 0,3 ha lageraiet ja 2,7 ha häilraiet, kumbki ühe langina. Lageraie ala on kavas uuendada männiga. Kavandatud tööde tulemusena keskealiste metsade osakaal aastaks 2030 praktiliselt ei muutu, küpsete metsade osakaal peaaegu kahekordistub ja noorte metsade osakaal kahaneb samuti ligi kaks korda. Tööd on kavandatud 2023. aastasse.


Koha peal tõstatunud küsimused:

Mööda uut Keibu teed toimuva hakkav liiklus häirib teisel pool Kruusakalda teed elavaid inimesi. Kas saaks Keibu tee suubumise Kruusakalda teele nihutada rohkem riigimaantee poole?

Praegune trass on planeeritud paralleelselt kõrgepingeliiniga kulgema maakasutuslikust otstarbest lähtudes. Projekteerija uurib teetrassi muutmise võimalusi, võimalusel muudetud trassijoonis saadetakse tutvumiseks koosolekul osalenute e-postile.

Kui teekraavide vesi on kavas juhtida karjääri ilma äravooluta merre, siis süveneb probleem Kruusakalda tee lõikudel, mis on karjääri alal ka praegu ajutiselt üle ujutatud. Mis oleks lahendus?

Lähtuvalt pinnasest imbub sadevesi suurel määral ka pinnasesse ja teekraavide vesi ei tohiks pinnavee taset karjääris mõjutada. Projekteerija hindab Kruusakalda tee üleujutatavate lõikude täimise vajadust.


Lisainfo:
Jürgen Kusmin
RMK Lääne-Harjumaa metsaülem
jurgen.kusmin@rmk.ee