Kanaküla raietööde koosoleku kokkuvõte

16. september 2020

RMK Pärnumaa metsaülem Heiki Ärm tutvustas kohtumisel kõrgendatud avaliku huviga (edaspidi KAH) alade valiku põhimõtteid riigimetsas, tutvustati Kanaküla ümbruses paikneva riigimetsa pikaajalist majandamise kava aastateks 2020 – 2030 (jagati kohalolijaile väljatrükitult) ja 2020. aastaks planeeritud raieid.

Avalikkuses on negatiivne hoiak metsade majandamise suhtes, aga RMK-s toimub metsade majandamine kõikidest seadustest ja keskkonna nõuetest lähtuvalt. Selle kinnituseks on RMK-le väljastatud säästva metsamajanduse sertifikaadid (FSC ja PEFC).

Kanaküla KAH-ala suurus on üle 8 ha ja uuendusraiet tehakse käesoleval aastal 5,65 hektaril. Veel on raieid kavandatud aastatele 2026 ja 2030.  Sealsed viljakates kasvukohtades kasvavad segapuistud on enamuses (89,5%) jõudnud küpsesse ikka. Nende kohatine madal täius ja sanitaarne seisund tingib uuendusraie vajaduse. 2020. aastal oleme kavandanud lageraiet 4 metsaeraldisel, kokku pindalaga 5,7 ha. Uus metsapõlv rajatakse järgmisel istutushooajal, kasutades kasvukohale sobivate puuliikide istikuid.
RMK varumisjuht Herkki Kauts tutvustas kavandatud raiete tehnoloogiat, laoplatside võimalikku paigutust ja muid logistikat puudutavaid küsimusi.

RMK praaker Aare Kolk selgitas, kuidas toimub suhtlus vahetult tööde käigus tekkida võivate probleemide ilmnemisel ja nende lahendamine (tehnika töötamise aeg, riigimetsa läbivate teede jätkuva kasutamise võimaldamine jms).

Saarde Vallavalitsuse haldusnõunik Martti Rooden märkis, et tegu on raieküpse metsaga, mida tuleb majandada, RMK-s töötavad oma ala spetsialistid.

Kohaletulnute poolt esitati raieid puudutavaid küsimusi ja tehti ettepanekuid.

Miks on küpse metsa raieks valitud uuendusraie liikidest just lageraie? Kas turberaie liikidest aegjärkne või veerraie poleks sobivamad viisid?
Vastus: Turberaiete tegemise põhimõtted ja soovitused on RMK metsameestele selged ning neid rakendatakse metsades, kus need kindlustavad kvaliteetse metsauuenduse. Me kaalume alati enne kohalikule kogukonnale olulistesse metsadesse raiete planeerimist teiste uuendusraieviiside võimalust. Küsimus ei ole kunagi valitavas uuendusraieviisis või nimetuses. RMK ei saa olla nõus tegema raieid sellisel viisil, et metsa uuenemine peale raiet ei ole tagatud.

Kust on tavakodanikul võimalik näha riigimetsas planeeritud raieid?
Vastus: RMK kodulehel on olemas RMK metstööde kaart, kus on võimalik kaarti suurendades uurida huvipakkuvat piirkonda. Samuti on võimalik infot saada metsaregistri avalikust andmebaasist.

Miks ei kaasata kohalikke raiete planeerimisse (raieliik)?
Vastus: Kaasamise kui termini sisu üle võib arutleda, kuid just kaasamisega me momendil tegeleme. Raieliigi valiku osas on otsuse teinud RMK kui väga suure kogemuse ja oskusteabega metsamajandaja, kuid raie teostamise detailsemas osas (ajalised piirangud, vaheladude asukohad, teede kasutamine, puhveralade jätmine, säilikpuude valik jne) ootame kohalike mõtteid ja ideid.
Oleme seisukohal, et riigimetsamaal seadusandlike aktide ning nendega seatud õiguste ja kohustustega vastavuses olev metsade majandamine ei kahjusta olulisel määral Kanaküla piirkonnas elavate inimeste elukeskkonda.

Ettepanekud:
  • Kogukonna esindaja koondab nädala jooksul omapoolsed ettepanekud ja esitab need RMK-le.
  • Varumisjuht H. Kauts teeb ettepaneku jätta langi servale puhverala laiusega kuni 20 m.
  • Metsaülem H. Ärm teeb ettepaneku raiuda teeäärne eraldis nr 13 aegjärkse raiena.

Vahetud piirinaabrid Rista ja Kaupo Tiit ning Tarmo Rist on nõus puhverala jätmisega ja eraldisel nr 13 tehtava raieliigi muudatusega. Kui puud peaksid tuuleheite tagajärjel teele langema, on piirinaabrid nõus tee vabastama. Samuti ei vastusta nad teisi planeeritud raieid.

Kaupo Tiit lubab kasutada enda kinnistut mahasõiduks laoplatsini, mis asub RMK maal.

Koosoleku arutelu tulemusena otsustati:
  • Kogukonna ettepanekute saabudes antakse neile hinnang.
  • Kavandatud raied tehakse kavas toodud mahus ja aastatel võttes arvesse asjakohaseid ettepanekuid.
  • Aegjärkse raie ala mineraliseeritakse ja jäetakse looduslikule uuenemisele, lageraiealad metsastakse 2022. aasta kevadel.
  • Hoonete lähedal kasvavate puude raiel räägitakse valikud eelnevalt läbi maaomanikuga.

Lisainfo:
Heiki Ärm
Pärnumaa metsaülem
parnumaa@rmk.ee
telefon 503 1423