Ikla-Oandu matkaraja ja vana maantee ääres planeeritavate raietööde arutelu kokkuvõte

Kohaliku kogukonna koosolek toimus 10. septembril kell 15 Treimanis. Kogukonnaga kohtumisel tutvustati RMK Ikla-Oandu matkaraja ning Treimani ja Metsapoole küla nümbruses paikneva riigimetsa majandamise kava aastateks 2020–2030 ja 2020. aastaks planeeritud raieid. Kavad on leitavad siin.

Novembris ja detsembris 2020 teeb RMK raieid Rannametsa-Ikla maantee äärsetes männikutes. Tegemist on metsaga, mis on eeldatavalt seotud kõrgendatud avaliku huviga. Alale jäävad RMK Lemme ja Krapi telkimisala, kus RMK on metsa majandamisest loobunud. Need metsad, valdavalt männikud (225 ha) on pindalalt ligi pooles ulatuses (122,2 ha) range kaitse all. Majandatavat metsa kasvab 93,4 hektaril ja sellest üle poole (55,3%) on jõudnud küpsesse ikka. Noored metsad praktiliselt puuduvad. 

Arvestades piirkonna külastuskoormust ja avalikku huvi, on lageraie asemel kavandatud uuendusviisiks aegjärksed raied, kokku 24,9 hektaril. Aegjärkne raie võimaldab vaatajasõbralikumalt saavutada uue metsapõlve tekke. Aegjärkse raie puhul raiutakse uuendamisele kuuluvas metsas puid hajali üle raielangi kahe või enama raiejärguna. Raiejärkude vaheline aeg sõltub uuenemise edukusest, kuid pole lühem kui 6 aastat. Harvendatud metsas tekib loodusliku uuenduse näol uus noor männik.

Siiski, erandina ühel metsaeraldisel (OJ187-4, mustlepik, 0,9 ha) tehakse lageraie, kuna märjal kasvukohal pole aegjärkne raie otstarbekas.


RMK koostab kõigile kõrgendatud huviga aladele (KAH-ala) riigimetsa majandamise pikaajalised kavad, määrates majandusvõtted ja nende ajalise jaotuse. Koosolekul tutvusati RMK Ikla-Oandu matkaraja ja vana maantee äärse ala kohta koostatud riigimetsa majandamise kava aastateks 2020–2030, mida jagati soovijaile ka väljatrükituna paberkandjal.

RMK varumisjuht Einart Kask tutvustas kavandatud raiete tehnoloogiat, laoplatside võimalikku paigutust ja muid logistikat puudutavaid küsimusi.

RMK praaker Jüri Maal selgitas, kuidas saab suhelda vahetult tööde käigus tekkida võivate probleemide ilmnemisel (nt tehnika töötamise aeg, riigimetsa läbivate teede jätkuva kasutamise võimaldamine jms), et lahendus leida.

RMK külastuskorraldusosakonna piirkonnajuht Riho Männik tutvustas alale jäävate külastuskorralduslike objektidega seonduvat (Ikla-Oandu matkarada, Krapi ja Lemme telkimisala). Mõlemad telkimisalad on RMK ise majandamisest välja arvanud ehk tegu on puhkemetsaga.


Kogukonna esindaja A. Järv esitas küsimuse: kuidas tehakse kindlaks piir eramaa ja riigimaa vahel?

Vastus: riigimetsa piir vastu eramaad tehakse enne raiet kindlaks piirimärkide ja GPSi abil, vajadusel tähistatakse värviga.


Koosoleku arutelu tulemusel otsustati:
1. Kõik kavandatud raied teostatakse kavas toodud mahus ja aastatel.
2. Aegjärkse raie alad mineraliseeritakse ja jäetakse looduslikule uuenemisele.
3. Lageraie (kvartal OJ187, eraldis 4; 0,9 ha) uuendatakse kasvukohale sobiva musta lepaga.
4. Hoonete lähedal kasvavate puude raiel räägitakse valikud eelnevalt läbi maaomanikuga.

Lisainfo:
Heiki Ärm
Pärnumaa metsaülem
parnumaa@rmk.ee, 503 1423