Herjava küla ümbritseva riigimetsa majandamise kava arutelu kokkuvõte

3.12.2020

RMK on määratlenud ja käsitleb Herjava küla ümbritsevat riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga (KAH) metsana ja on koostanud Herjava küla kõrgendatud avaliku huviga alal asuva riigimetsa majandamise kava projekti aastateks 2020-2030 (kava siin lehel).

Selleks kutsus RMK kohalikku kogukonda kava avalikule arutelule ja metsaringkäigule kogunemisega Herjava külas.

Kuulati Läänemaa metskonna metsaülemat Tanel Ehrpaisi, kes tutvustas Herjava küla KAH-ala ja Herjava küla metsade majandamise kava aastateks 2020-2030. Seejärel vaadati üle 2020. aastal plaanitud raied ja selgitati osalejatele tööde vajalikkust ja teostamise põhimõtteid. Kohalikud elanikud selgitasid metsaraietega seonduvaid omapoolseid ootusi.

MTÜ Roheline Läänemaa esindaja tegi koosolekul ettepaneku (pdf) anda neile kaks nädalat aega omapoolse arvamuse kujundamiseks Herjava metsa 10 aasta raieplaani kohta. Lisaks soovis MTÜ Roheline Läänemaa esindaja uurida uuendusraiete mõju Herjava metsa ümbritsevale Silma looduskaitsealale. RMK selgitas, et sellise uurimise vastu ei ole RMK-l midagi.

17. detsembril saatis MTÜ Roheline Läänemaa ettepanekud Herjava küla KAH-ala metsade majandamise kavale. Tutvudes MTÜ Rohelise Läänemaa esitatud ettepanekutega ei plaani RMK muuta olemasolevat Herjava metsade majandamise kava aastateks 2020-2030, mis koostatud vastavalt hetkel kehtivatele seadustele ja normatiividele.
Samuti ei ole võimalik reaalses elus täita soovitusi Silma  looduskaitsealaga piirnevate halllepikute majandamiseks viisil nagu ettepanekutes on ära toodud. Sellisel viisil majandades ei
ole RMK võimeline täitma metsauuendamise kohustust, mis on metsaseaduses ette nähtud.

Otsustati:
1. Herjava KAH-ala metsade majandamise kavas 2020. aastaks planeeritud raied teostatakse ajavahemikul 21.12.2020-31.03.2021.
2. Raietöid ja väljavedu teostatakse vahemikus kell 7-21, et mitte häirida kohalikke elanikke.
3. Raiejäätmed paigutatakse vaaludesse kokkuveoteede tugevdamiseks.
4. Väljaveo tulemusel kajustatud teed parandatakse kohe peale tööde lõppu, tagades kogu tööde vältel tee seisukorra, mis võimaldab teel sõiduautodega liigelda.
5. Herjava KAH-ala metsade majandamise kavas 2020. aastaks raiesse planeeritud langid uuendatakse hiljemalt 2022. aasta kevadel.
6. KAH-ala piirid on sellsel kujul vastuvõetavad.

Lisainfo: 
Tanel Ehrpais
RMK Läänemaa metsaülem
laanemaa@rmk.ee