Härjassaare mäe ümbruse metsade majandamisplaanide arutelu kokkuvõte

12.11.2020

Sakala kõrgustiku kõrgeim mägi – Härjassaare mägi asub Ainja külas Mulgi vallas RMK katastriüksusel Paanikse metskond 14 (katastritunnus 60001:001:0218). Seetõttu on RMK määranud Härjassaare mäe ümbruse kõrgendatud avaliku huviga alaks, kuhu oleme koostanud metsa majandamise pika kava aastateks 2020-2030. Seoses kavandatavate töödega soovisime kohaliku kogukonnaga läbi rääkida metsatööde läbiviimise tingimused ning selleks korraldati avalik arutelu.

Arutelul RMk metsaülem Elor Ilmet tutvustas põhimõtteid, mille alusel RMK oma töid KAH-aladel korraldab ning samuti tutvustas Härjassaare mäe metsa majandamise kava aastani 2030. RMK planeerib 2021. aasta I kvartalis viia läbi lageraie Härjassaare mäe KAH-alal kvartali PA344 eraldisel 4 pindalaga 2,6 ha ja kvartali PA 348 eraldisel  5 pindalaga 2,7 ha. Vajalik on selgitada välja Mulgi Vallavaltsuse soovid raie korraldamise põhimõtete osas, et neid arvestada tööde teostamisel antud piirkonnas.

Arutelu tulemusel otsustati:
-   2 nädalat enne raie algust teavitada töödest Mulgi Vallavalitsust (tiia.kukk@mulgivald.ee), kes paneb info kodulehele.
-   Raie käigus püütakse maksimaalselt vältida Härjassaare mäele viiva sihi kahjustamist.
-   Rääkida läbi külastuskorralduse osakonnaga, et võtta objekt RMK hooldusele, s.h paigaldada uued infoviidad.
-   Majandada ala vastavalt Härjassaare mäe metsa majandamise kavale.

Härjassaare mäe metsa majandamise kava projekt aastateks 2020-2030 on leitav siin lingil.  

Lisainfo:
Elor Ilmet
RMK Viljandimaa metsaülem
elor.ilmet@rmk.ee
505 3401