RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
31. august, 2020

Põlliku jääksoos algavad veerežiimi taastamistööd

Põlliku jääksoo taastamisala asub Rapla maakonnas Rapla vallas Kuimetsa külas Aela maastikukaitseala Aela piiranguvööndis ja Kõrgemäe sihtkaitsevööndis. Taastamisala pindala on ligikaudu 44 hektarit. Taastamistööd teostatakse vastavalt projektile "Põlliku jääksoo veerežiimi ja Raka oja kanaliseeritud voolusängi taastamistööde ehitusprojekt" (OÜ Inseneribüroo STEIGER; Töö nr 18/2372) ja rahaliste vahenditega toetab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

Ka selle projekti puhul tuleb alustada sellest, et tervet eesmärki ei õnnestu kahjuks realiseerida, kuna Raka oja piirneb suuresti eramaaga ning tööde teostamiseks ei õnnestunud meil eramaa omanikult kooskõlastust saada. Seetõttu piirneme Põlliku jääksoo taastamisel vaid selle osaga, mis jääb RMK halduses olevale riigimaale.

Põlliku jääksoo asukoht:

Turba tootmisega alustati Põlliku freesturbatootmisalal 1967. a ja lõpetati 1983. aastal. Samal ajal või mõneti varem, alustati ka raba kuivendamisega. Arvestades Põlliku jääksoo kogujakraavide seisukorda on tõenäoline, et tootmisala välja ehitamisega jätkati kogu kaevandamise perioodil. Ala põhjaosas asuvatel tootmisväljakutel ei ole turba kaevandamiseni jõutudki, on rajatud vaid eelkuivendussüsteem.

Põlliku jääksoo ala enne kaevandust (1951. aasta Geoloogiakeskuse aerofoto):

Põlliku jääksoo kaevandus (1968. aasta aerofoto):

Põlliku jääksoo tänapäeval (Maa-ameti ortofoto):


Põlliku jääksoo jäeti kaevandajate poolt korrastamata, mistõttu on ala taastumiseks vajalik teostada taastamistegevusi. Taastamisprojekt näeb ette järgnevaid tegevusi:

Esmalt teostatakse alal raietööd, seejärel on võimalik alustada pinnasetöödega. Riigihanke tulemusel osutus tööde teostajaks OÜ Meiletop, kellele teeb allhanke korras töid OÜ Terrason.

Põlliku jääksoo veerežiimi taastamisalal pinnasetööde teostamiseks on vajalik turbatootmisväljakutelt ja teenindusteelt puittaimestik eemaldada ehk teostada raadamine. Raadamine on vajalik teevallilt, sest sealne puistu ei ole sookooslusele omane. Raadata tuleb puittaimestik, mis on kõrgem kui 1 m. Selleks, et vältida teemulde võsastumist tuleb kogu teemuldelt kännud juurida või freesida. Raiutav materjal tuleb tööalalt eemaldada, kuid raietööde käigus tekkivat puitmaterjali võib vajadusel kasutada masina all kandevõime tugevdamiseks. Raietööde teostamise põhiliseks eelduseks on soodsad ilmastikutingimused, mis võimaldaksid masinatega turbapinnasel liikuda ilma sügavaid roopaid tekitamata. Raietööde maht on hinnanguliselt 23,7 ha.
Kraavide sulgemisele eelnevad ka trassiraied ehk kujundusraie masinatega alal liikumiseks. Trassiraie käigus tuleb eemaldada kogu ettejääv puittaimestik, et oleks võimalik masinatega tööalal liikuda. Trassil tuleb võimalusel säilitada üksikud esinduslikud ja tugevate külgokstega männid, vanemad jändrikumad kased jms, mis ei takista masinate liikumist, kuid aitavad lõhkuda trassiraiel tekkivat koridori efekti. Trassiraie käigus tekkivat puitmaterjali võib vajadusel kasutada masina all kandevõime tugevdamiseks või kraavide täiteks. Trassiraie keskmiseks laiuseks on 6-7 m. Trassiraie kogupikkuseks on 1,4 km ja pindalaks 0,93 ha.

Põlliku jääksoo taastamisalal on raietööd keelatud 1.04 kuni 31.07.

Pärast raietöid likvideeritakse kraavivallid (kui neid esineb), täidetakse kraavid ja ehitatakse kraavidele pinnaspaisud ning väljakutele veetõkkevallid, mis aitavad veetaseme tõsta maapinna lähedale ning suunavad vee üle taastatava ala laiali. Kokku tuleb ehitada 84 pinnaspaisu (sh ka suured veetõkkevallid).

Teostatavate tööde asendiplaan:

Fotod enne tööde algust:






Lisa kommentaar

Email again: