RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
26. september, 2020

Ohepalu LKA soode veerežiimi taastamistööd

Mahukas projekt "Soode kaitse ja taastamine", mille raames taastatakse veerežiim kuue kaitseala soostikul: Alam-Pedja looduskaitsealal Soosaare soo kirdeosas, Tudusoo looduskaitsealal Tudu soostikus, Sirtsi looduskaitsealal Sirtsi soostikus ja Palasi jääksoos, Ohepalu looduskaitseala soodes, Agusalu looduskaitsealal Feodorisoos ning Lahemaa rahvuspargis Laukasoos, on jõudnud lõpusirgele. Taastamisalad katavad ligikaudu 7500 ha soid, millest 5024 ha moodustavad loodusdirektiivi elupaigatüübid. Kõik taastamisalad asuvad  riigimaadel ja looduskaitsealadel. Rahalist tuge paisude ehitamiseks pakub EL LIFE-programm ja KIK ning raietöödeks EL Ühtekuuluvusfond. 

Soode kaitse ja taastamise projekti veab Eestimaa Looduse Fond (ELF) koostöös Tartu Ülikooli ja MTÜ-ga Arheovisioon. RMK-l on projektis nii nõuandev kui ka praktiline funktsioon. Taastamisalad jäävad antud projektis vaid riigimaadele, mida haldab RMK ning seetõttu on RMK rolliks just puistute raietööd (kuivenduse tulemusel kinnikasvanud lagedate sookoosluste taasavamine, tihenenud puistute hõrendamine) ning trassiraied (raie kraavitrassidel, et oleks võimalik taastamisalal liikuda ja hiljem kraave sulgeda). Lisaks annavad oma panuse projekti ka kõik kohalikud omavalitsused koos kohalike elanikega, Keskkonnaamet ning Keskkonnaministeerium.  Lisainfot leiate: https://soo.elfond.ee/

Tänaseks on tööd lõpetatud Alam-Pedja looduskaitsealal Soosaare soo kirdeosas, Agusalu looduskaitsealal (nüüd Alutaguse rahvuspargis) Feodorisoos ja Ohepalu looduskaitseala soodes.  

Ohepalu looduskaitsealal jäävad taastamisalad kahele poole Tapa-Pikassaare oosistikku. Raietöid ja kraavide sulgemisi teostati Mädajärvest põhja ja läände jääval sooalal, Udriku järvede juures, Ohepalu järve ümbruses ning Krahvisaare ümbruses (oosistiku ja Valgejõe vahele jääval metsaalal). Projekti tulemusel sulgeti ka inimese poolt rajatud väljavoolud Udriku Suur- ja Väikejärvel, Ohepalu järvel ja Ohepalju järvest lõunasse jääval Kaasikjärvel.

Ohepalu looduskaitsealal teostati taastamistöid vastavalt projektile "Ohepalu looduskaitseala veerežiimi taastamisprojekt" (OÜ Consultare). Kokku teostati alal trassiraieid ca 14,4 hektaril ja kujundusraieid 30,6 hektaril. Kogu projekti raames ehitati kokku 199 pinnaspaisu, millest käsitsi ehitati 32 pinnaspaisu. Lisaks eemaldati truup Udriku Suurjärve väljavoolu sulgemisel ning taastati Kivisilla sooniku koht ja ehitati uus purre Ohepalu järve lõunaserva üle suletud väljavoolu. 


Projekti tulemusi on väga hea vaadelda Maa-ameti kaldaerofotode abil mis annavad saavutatud tulemusi palju paremini edasi, kui fotod mis on tehtud kahe jalaga maapeal olles. Järgnevalt mõned näited:

Ohepalu järv ja Kaasikjärv enne töid:

Ohepalu järv ja Kaasikjärv pärast töid:

Ohepalu järvest kirdesse ja idasse jääv ala enne töid:

Ohepalu järvest kirdesse ja idasse jääv ala pärast töid:

Mädajärvest põhja jääv lageda sookoosluse taastamisala enne töid:

Mädajärvest põhja jääv lageda sookoosluse taastamisala pärast töid:


Projekti raames teostatud erinevate seirete, leirete ja uuringute kohta saate huvi korral lugeda projekti kodulehelt - https://soo.elfond.ee/tegevused/

Lisa kommentaar

Email again: