RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
19. jaanuar, 2021

Laukasoo veerežiimi taastamise projekt

Mahukas projekt "Soode kaitse ja taastamine", mille raames taastatakse veerežiim kuue kaitseala soostikus: Alam-Pedja looduskaitsealal Soosaare soo kirdeosas, Tudusoo looduskaitsealal Tudu soostikus, Sirtsi looduskaitsealal Sirtsi soostikus ja Palasi jääksoos, Ohepalu looduskaitseala soodes, Agusalu looduskaitsealal Feodorisoos ning Lahemaa rahvuspargis Laukasoos, on jõudnud lõpusirgele. Taastamisalad katavad ligikaudu 7500 ha soid, millest 5024 ha moodustavad loodusdirektiivi elupaigatüübid. Kõik taastamisalad asuvad riigimaadel ja looduskaitsealadel. Rahalist tuge paisude ehitamiseks pakub EL LIFE-programm ja KIK ning raietöödeks EL Ühtekuuluvusfond. 

Soode kaitse ja taastamise projekti veab Eestimaa Looduse Fond (ELF) koostöös Tartu Ülikooli ja MTÜ-ga Arheovisioon. RMK-l on projektis nii nõuandev kui ka praktiline funktsioon. Taastamisalad jäävad antud projektis vaid riigimaadele, mida haldab RMK ning seetõttu on RMK rolliks just puistute raietööd (kuivenduse tulemusel kinnikasvanud lagedate sookoosluste taasavamine, tihenenud puistute hõrendamine) ning trassiraied (raie kraavitrassidel, et oleks võimalik taastamisalal liikuda ja hiljem kraave sulgeda). Lisaks annavad oma panuse projekti ka kõik kohalikud omavalitsused koos kohalike elanikega, Keskkonnaamet ning Keskkonnaministeerium. Lisainfot leiate: https://soo.elfond.ee/

Tänaseks on tööd lõpetatud Alam-Pedja looduskaitsealal Soosaare soo kirdeosas, Agusalu looduskaitsealal (nüüd Alutaguse rahvuspargis) Feodorisoos, Ohepalu looduskaitseala soodes ja Lahemaa rahvusparki jäävas Laukasoos. Lisaks on ka Sirtsi ja Tudusoo looduskaitseala soodes tööd tänaseks sisuliselt lõppenud, jäänud on vaid üksikute käsipaisude ehitamine.

Laukasoo asub Lahemaa rahvuspargi Valgejõe-Laukasoo sihtkaitsevööndis ja Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas. Laukasoo pindalaks on 1391 hektarit ning taastamistööde mõjuala moodustab sellest ligikaudu 889 hektarit. Laukasoo veerežiimi taastamistööde käigus suleti pinnaspaisudega ja kraavide tagasitäitmise teel soo servaladesse kaevatud kuivenduskraavid, vanad pätsturbakaevanduse augud, ettevalmistatud freesturbaväljaku kraavid ning Laukasoo loode/põhjaosas olevate laugaste väljavoolud.

Teostatud tegevuste asendiplaan:

Kokku ehitati 477 paisu, millest 445 ehitati ekskavaatoriga ja 32  käsitsi. Kokku sulgeti ligikaudu 45 km kraave. Oma panuse paisude ehituseks andsid ka ELF-i talgulised.

Käsitsi ehitatud paisud:
Ekskavaatoriga ehitatud paisud:

Lõpetuseks kaunid Maa-ameti kaldaerofotod Laukasoo loodeosast (fotod on tehtud 2020. aastal, tööd said antud alal valmis 2019. aasta lõpus):Lisa kommentaar

Email again: