Metsaseaduse § 61 lg 4 tulenevalt teatame, et Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab avaliku kirjaliku riigivara enampakkumise järgmiste hoonestatud kinnisasjade müügiks. Kirjalike pakkumiste esitamise tähtaeg on 16. septembril 2015. a kell: 13.00. Pakkumised palume saata või tuua aadressile: RMK, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn. Suletud ümbrikule märkida kindlasti „Kinnisvara enampakkumine ˗ mitte avada enne 16.09.2015 kell: 14.00“.

1. Harju maakond, Tallinna linn, Pirita linnaosa, Narva mnt 201c kinnistu (172 m2, tootmismaa 100%, katastritunnusega 78402:207:0004, registriosa nr 26624501, riigi kinnisvararegistri kood KV36956) koos selle oluliste osadega (puurkaev-pumbamaja, suurusega 8 m²) alghind 5500 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 550 eurot. Kinnistu on koormatud tähtajatu üürilepinguga. Katastriüksuse kitsendustega on võimalik tutvuda geoportaali kitsenduste kaardirakenduses. Lisainfot objekti kohta saab telefoni teel tööpäeviti RMK kontaktisiku Uno Koppelmaa käest: uno.koppelmaa@rmk.ee, tel: 5020137. Kohapeal saab objektiga tutvuda eelneval kokkuleppel Uno Koppelmaaga.

2. Järva maakond, Türi vald, Rassi küla, Garaaži kinnistu (7 113 m², ühiskondlike ehtitiste maa 100%, katastritunnusega 27101:002:0099, registriosa nr 2940936, riigi kinnisvararegistri kood KV39933) koos selle oluliste osadega (garaaž-töökoda, suurusega   281,9m²) alghind 7000 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 700 eurot. Kinnistu on koormatud tähtajatute üürilepingutega. Elektrivarustus Kabala metskonna kinnistu kaudu. Katastriüksuse kitsendustega on võimalik tutvuda geoportaali kitsenduste kaardirakenduses. Lisainfot objekti kohta saab telefoni teel tööpäeviti RMK kontaktisiku Jaan Salumäe käest: jaan.salumae@rmk.ee, 5176894. Kohapeal saab objektiga tutvuda eelneval kokkuleppel Jaan Salumäega.

3. Järva maakond, Türi vald,  Rassi küla, Tankla kinnistu (7 506 m², tootmismaa 100%, katastritunnusega 27101:001:0044, registriosa nr 2944536 , riigi kinnisvararegistri kood KV27914) koos selle oluliste osadega (laohoone, suurusega  19,4 m²) alghind 1900 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 190 eurot. Kinnistul asuvat hoonet kasutatakse tähtajatu suulise  kokkuleppe alusel. Elektrivarustus Kabala metskonna kinnistu kaudu. Katastriüksuse kitsendustega on võimalik tutvuda geoportaali kitsenduste kaardirakenduses. Lisainfot objekti kohta saab telefoni teel tööpäeviti RMK kontaktisiku Jaan Salumäe käest: jaan.salumae@rmk.ee, 5176894. Kohapeal saab objektiga tutvuda eelneval kokkuleppel Jaan Salumäega.

4. Lääne maakond, Nõva vald, Nõva küla, Nõva jahimaja kinnistu (2986m², ärimaa 100%, katastritunnusega 53101:001:0159, registriosa nr 2943632, riigi kinnisvararegistri kood KV15037) koos selle oluliste osadega (, suurusega   m²) alghind  30 000 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 3000 eurot. Kinnistu on koormatud naaberkinnistu kasuks tähtajatu veevõtuservituudiga. Juurdepääs kinnistule on naaberkinnistul asuva tee kaudu, kinnistu uuel omanikul tuleb arvestada juurdepääsu servituudi seadmise vajalikkusega. Katastriüksuse kitsendustega on võimalik tutvuda geoportaali kitsenduste kaardirakenduses. Lisainfot objekti kohta saab telefoni teel tööpäeviti RMK kontaktisiku Merike Onemari käest: merike.onemar@rmk.ee, tel: 5276644. Kohapeal saab objektiga tutvuda 27. augustil ja  15. septembril, sobiv kella-aeg eelneval kokkuleppel Merike Onemariga.

5. Põlva maakond, Orava  vald, Riihora küla, Metsaveere kinnistu (14930m², ühiskondlike ehitiste maa 100%, katastritunnusega 54701:001:0130, registriosa nr 2745838, riigi kinnisvararegistri kood KV5718) koos selle oluliste osadega (metskonna elumaja-kontor, suurusega 191,8   m², saun suurusega 26,1 m², kaev) alghind 22 000  eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 2200 eurot. Elektrivarustus kõrvaloleva kinnistu kaudu. Kinnistul asuvat teed kasutatakse naaberkinnistule juurdepääsuks. Katastriüksuse kitsendustega on võimalik tutvuda geoportaali kitsenduste kaardirakenduses. Lisainfot objekti kohta saab telefoni teel tööpäeviti RMK kontaktisiku Indrek Aaviku käest: indrek.aavik@rmk.ee, tel: 53437163. Kohapeal saab objektiga tutvuda eelneval kokkuleppel Indrek Aavikuga.

6. Põlva maakond, Orava  vald, Riihora küla, Kuuri kinnistu (68 m², ühiskondlike ehitiste maa 100%, katastritunnusega 54701:002:0228, registriosa nr 2747438, riigi kinnisvararegistri kood KV56112) koos selle oluliste osadega (kuur, suurusega 22,5  m²) alghind  600 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 60 eurot. Katastriüksuse kitsendustega on võimalik tutvuda geoportaali kitsenduste kaardirakenduses. Juurdepääs kinnistule on naaberkinnistul asuva tee kaudu, kinnistu uuel omanikul tuleb arvestada juurdepääsu servituudi seadmise vajalikkusega. Lisainfot objekti kohta saab telefoni teel tööpäeviti RMK kontaktisiku Indrek Aaviku käest: indrek.aavik@rmk.ee, tel: 53437163. Kohapeal saab objektiga tutvuda eelneval kokkuleppel Indrek Aavikuga.

7. Põlva maakond, Räpina vald, Raigla küla, Männisalu kinnistu (6802 m², ühiskondlike ehitiste maa 100%, katastritunnusega 70703:004:0082, registriosa nr 2668938, riigi kinnisvararegistri kood KV52662) koos selle oluliste osadega (kontor-elamu, suurusega  375 m²) alghind 25 000 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 2500 eurot. Katastriüksuse kitsendustega on võimalik tutvuda geoportaali kitsenduste kaardirakenduses. Lisainfot objekti kohta saab telefoni teel tööpäeviti RMK kontaktisiku Indrek Aaviku käest: indrek.aavik@rmk.ee, tel: 53437163. Kohapeal saab objektiga tutvuda eelneval kokkuleppel Indrek Aavikuga.

8. Tartu maakond, Laeva vald, Valmaotsa küla, Laeva kontori kinnistu (15858 m², ühiskondlike ehitiste maa 100%, katastritunnusega 38301:002:0283, registriosa nr 4711504, riigi kinnisvararegistri kood KV8613) koos selle oluliste osadega (kontor suurusega 317,7   m², metsaülema kordon-elamu suurusega 233,3 m² ja kaev) alghind  70 000 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 7000 eurot. Katastriüksuse kitsendustega on võimalik tutvuda geoportaali kitsenduste kaardirakenduses. Lisainfot objekti kohta saab telefoni teel tööpäeviti RMK kontaktisiku Indrek Aaviku käest: indrek.aavik@rmk.ee, tel: 53437163. Kohapeal saab objektiga tutvuda eelneval kokkuleppel Indrek Aavikuga.

9. Viljandi maakond, Suure-Jaani vald, Aimla küla, Aimla looduskeskuse kinnistu (35414 m², tootmismaa 10%, ühiskondlike ehitiste maa 90%, katastritunnusega 54502:003:0131, registriosa nr 3974039 , riigi kinnisvararegistri kood KV5735) koos selle oluliste osadega (kontor suurusega  332,3 m², elamu suurusega  244,3 m², majandushoone suurusega  111,8 m², ait-garaaž suurusega  375,7 m², kuur suurusega  67,3 m², töökoda-tall-elamu suurusega  520 m², puurkaev ja parkimisplats) alghind 60 000 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 6000 eurot. Uuel omanikul tuleks arvestada juurdepääsu servituudi seadmise vajalikkusega kinnistut läbivale teejupileKatastriüksuse kitsendustega on võimalik tutvuda geoportaali kitsenduste kaardirakenduses. Lisainfot objekti kohta saab telefoni teel tööpäeviti RMK kontaktisiku Jaan Salumäe käest: jaan.salumae@rmk.ee, 5176894. Kohapeal saab objektiga tutvuda eelneval kokkuleppel Jaan Salumäega.

Enampakkumisel osalemise tingimused:

Pakkumised tuleb esitada kirjalikult suletud ümbrikus hiljemalt 16. septembriks 2015. a kella 13.00.-ks aadressil RMK, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn. Suletud ümbrikule märkida “Kinnisvara enampakkumine – mitte avada enne 16.09.2015 kell:14.00“ ning objekti nimetus, mille ostmiseks on pakkumine esitatud.

Pakkumises peavad sisalduma:

  • pakkuja nimi, aadress, kontakttelefon, kontakt e-meil ja isikukood/registrikood (juhul kui juriidiline aadress erineb postiaadressist, tuleb näidata ka postiaadress);
  • juhul kui pakkuja on juriidiline isik, siis juriidilise isiku õigusaktidest ja põhikirjast või ühingulepingust tuleva pädeva organi otsus enampakkumisel osalemise kohta;
  • nõusolek enampakkumisel osalemiseks enampakkumise teates esitatud tingi­mustel;
  • tõendid osavõtutasu ja ettemaksu tasumise kohta;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud ostusumma (eurodes täisarvuna). Kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud ostusumma;
  • pakkumise esitaja allkiri.

Avalduse vorm enampakkumisel osalemiseks on kättesaadav ka RMK kodulehel www.rmk.ee/kuulutused/riigivara-muuk

Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta õigusaktides või käesolevas teates esitatud nõuetele või mille on esitanud isikud, kelle esindusõigus või tegutse­mine juriidilise isiku pädeva organi otsuse alusel ei ole tõendatud, loetakse nõuetele mittevastavaks ning enampakkumises ei osale.

Pakkumise tulemustest teatab korraldaja kirjalikult, e-posti teel kõigile osavõtjatele hiljemalt kol­me päeva jooksul kirjaliku enampakkumise tähtpäevast arvates. Kiri saadetakse pak­ku­mises näidatud e-posti- või postiaadressile.

Osavõtutasu ning ettemaks müügiobjekti osas tasuda hiljemalt 16.09.2015. a kella 12.00.-ks RMK arveldusarvele. Palume kindlasti märkida ka viitenumber.

makse saaja: Riigimetsa Majandamise Keskus

arveldusarve nr: EE881010002021370008

makse selgitusse : Kinnisvara võõrandamine

viitenumber: 4000006880

Enampakkumisest osavõtjale, kes ei teinud parimat pakkumist, tagastatakse ettemaks viie päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks kuulutamist. Osavõtutasu ei tagastata.

Enampakkumisel osaleja võib esitada korraldajale protesti enampakkumise etteval­mis­tamise ja korraldamise kohta hiljemalt kolme päeva jooksul enampakkumise tähtpäevast.

RMK juhatus või nõukogu kinnitab enampakkumise tulemused või jätab need kinnitamata hiljemalt viie päeva jooksul enampakkumise läbiviimise tähtpäevast arvates. Vastavast otsusest saadetakse koopia enampakkumise võitjale.

RMK müüb kinnistuid seisundis millises need on pakkumise tegemise hetkel. RMK ei vastuta kinnistul (s.h seal asuvate ehitiste) esinevate võimalike varjatud puuduste eest, millest me ei ole ega pea olema teadlikud pakkumise tegemise hetkel ning pakkujal ei ole õigust esitada RMK vastu nõudeid müüdava vara puudustega seoses. RMK müüb kinnistuid seisukorras „nagu on". RMK ei ole kursis kinnistutel asuvate ehitiste ehitustehnilise seisukorraga, pakkuja peab pakkumist tehes ja enampakkumise võitmisel kinnistute omandamisel arvestama ehitiste võimalike sanitaar- ja kapitaalremonttööde kuludega. RMK poolt müüdavatel ehitistel puuduvad energiamärgised.

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on kinnistu, sealhulgas seal asuva(d) ehitise(d), põhjalikult üle vaadanud, ta on teadlik kinnistu ja seal asuvate ehitiste seisukorrast, suurusest ja piiridest (kui piirid on looduses tähistamata, siis piirimärkide puudumisest), kõigist kinnistul asuvatest kitsendustest ning juurdepääsudest ja ei oma seoses kinnistu, sealhulgas ehitis(t)e seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja ta on nõus kinnistu, sealhulgas ehitise(d) omandama seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on teadlik kinnistut sh ehitist koormavatest kõigist kolmandate isikute õigustest - sõlmitud üürilepingu(te)st, üürilepingu tähtajast ja muudest tingimustest, samuti asjaolust, et kui üürileandja võõrandab kinnistu pärast üürilepingu sõlmimist, lähevad üürilepingust tulenevad üürileandja õigused ja kohustused üle omandajale.

Enampakkumise võitjal – ostjal tuleb sõlmida notariaalne ostu-müügi- ja asjaõigusleping 60 päeva jooksul enampakku­mise tulemuste kinnitamise päevast arvates. Kogu müügihind tuleb tasuda enne notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimist, kas RMK arveldusarvele või notari deposiitarvele. Notaritasu ja riigilõivu lepingute sõlmimisel tasub ostja. Juhul kui ostjast tule­nevatel põhjustel selle tähtaja jooksul lepinguid ei sõlmita, kaotab enampakkumise võitja – ostja -  õiguse lepingu sõlmimiseks ning ettemaksu talle ei tagastata.

Täiendavat infot enampakkumise tingimuste kohta saab tööpäevadel RMK kinnisvaraosakonna juristilt  telefonil 676 7722 või 5232722 või e-posti teel: kinnisvara@rmk.ee.