RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

korraldab metsamaterjali müügiks avaliku kirjaliku enampakkumise

Enampakkumine korraldatakse lähtudes Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määrusest nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord”.

Müügiobjektiks on  ajavahemikul aprill-juuli 2014 müüdav metsamaterjal.

Metsamaterjali müügiobjektide nimekirja ja pakkumuse esitamise vormi leiad siit (MS Excel).

Müüdava metsamaterjali üleandmine toimub tarnekohaga pakkuja ladu. RMK korraldab metsamaterjali veo ning mahalaadimise tarnekohas ilma sorteerimisteenuseta. Metsamaterjali mõõtmist ja kvaliteedi hindamist kohustub pakkuja teostama omal kulul. Müügi korraldaja aktsepteerib pakkumuses vastava märke olemasolul FOB tarneklausliga hinnapakkumist Roomassaare, Kunda, Rohuküla, Sillamäe ja Virtsu sadamas.

Müüja on liitunud elektroonilise veoselehe infosüsteemiga ELVIS ning ei vormista paberveoselehti. Elektroonilise veoselehe kulu on kehtestatud teenusepakkuja hinnakirjaga.

Juhul kui pakkuja ei ole selle infosüsteemiga liitunud, kohustub ta eduka pakkumuse korral hüvitama müügi korraldajale tema poolt makstava elektroonilise veoselehe maksumuse.

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, kes:

• on 8. aprilli 2014. a seisuga täitnud müügi korraldajaga varem sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused, mille täitmise tähtaeg on saabunud;

• on allkirjaga kinnitanud oma nõusoleku pakkumise tingimustega, sealhulgas esitada enne lepingu sõlmimist krediidiasutuse garantiikiri või tasuda RMK kontole tagatisraha summas, mis vastab lepingu maksetähtajale vastava arvestusliku koguse maksumusele koos käibemaksuga, millele on lisatud 0,5 kordne ühe kuu metsamaterjali koguse maksumus koos käibemaksuga või tasuda ettemaksu.

Enampakkumisel osaleda soovival isikul esitada vormikohane pakkumus kinnises ümbrikus hiljemalt 08. aprill 2014 kell 10:00 müügi korraldajale aadressil Toompuiestee 24,
10149 Tallinn. Ümbrikule kirjutada märgusõnad “Metsamaterjali pakkumus”. Digitaalselt allkirjastatult võib pakkumise esitada hiljemalt 08. aprillil 2014. a kell 10:00 e-postiga aadressile puiduturustus@rmk.ee .

Vormikohane pakkumus peab sisaldama järgmisi andmeid:

- pakkuja nimi, registrikood, aadress ja kontakttelefon;
- pakutava metsamaterjali nimetus, kogus, tarnekoht (ostja lao asukoha aadress) ,ostuhind tarnekohas ning ettepanek müügilepingu tagatise ja  maksetähtaja kohta;

- pakkumuse kuupäev, esindusõigust omava isiku nimi ja allkiri;

- volikiri, kui esindusõigus ei ole tuvastatav äriregistrist.

Ostuhind esitada RMK palkide kvaliteedistandardis ja virnmaterjalide standardis (avaldatud http://www.rmk.ee/files/Palkide%20standard%2026%2003%202013.pdf ; http://www.rmk.ee/files/Virnmaterjalide%20standard%2026%2003%202013.pdf ) toodud palkide mõõtmise ning virnastusmahu ja virnatäiuse määramise metoodikast ja kvaliteedinõuetest lähtudes.

Müügi korraldaja jätab endale õiguse:

1. metsamaterjali harilikust väärtusest (turuhind) madalama hinnapakkumise korral pakkumused tagasi lükata;

2. müügiks pakutud metsamaterjali kvaliteedinõuetest erinevate kvaliteedinõuete esitamise korral pakkumused tagasi lükata või müügimahtu korrigeerida;

3. nõuda eduka pakkujaga sõlmitava lepingu alusel üleantava metsamaterjali mõõtmisandmete esitamist pakkumise lisas olevate mõõtmisraportite vormidel (mõõteraport autokoorem-virn; mõõteraport autokoorem-palk; mõõteraportite koond-virn).

Pakkumuste hindamisel taandatakse erinevates tarnekohtades pakutud hinnad võrreldavale tasemele RMK metsandiku vahelattu. Vahelao hindade saamiseks lahutatakse tarnekoha hindadest tarnekoha ja metsandiku keskmisest vahekaugusest lähtuv arvestuslik metsamaterjali veokulu. Pakkumiste hindamisel kasutatavad veohinnad on avaldatud: http://www.rmk.ee/files/KK_veohinnad_veebi_2013.pdf1.pdf

Pakkumused avatakse 08. aprillil 2014. a kell 10:15 müügi korraldaja aadressil Toompuiestee 24, 10149 Tallinn.  Lisainformatsioon enampakkumise kohta tel 520 2709, e-post: puiduturustus@rmk.ee .